תקנון פעילות – "מבצע חזרה לבית הספר – בקבוקים רב פעמיים לילדים" 

 1. החברה מודיעה בזאת על עריכת פעילות "חזרה לבית הספר – בקבוקים רב פעמיים לילדים" ("הפעילות").
 2. השתתפות בפעילות כפופה לתנאי תקנון זה. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהלת הפעילות ומהווה חלק בלתי נפרד, מתנאי השתתפותו של משתתף המעוניין להשתתף בפעילות נושא תקנון זה.  
 3. הגדרות

למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת: 

 1. "החברה" – קבוצת עזריאלי בע"מ ח.פ 510960719. 
 2. "ההטבה" – בקבוק מים רב פעמי לקראת חזרה לבית הספר בהתאם לזמינות במלאי.
 3. "מלאי" – כ-50,000 בקבוקי מים רב פעמיים, במלאי המתעדכן מדי יום, כפי שיוצעו על-ידי החברה במסגרת הפעילות. מובהר כי מלאי ההטבה עשוי להשתנות בין קניון לקניון.
 4. "הקניון המשתתף" – כל אחד מקניוני קבוצת עזריאלי, למעט קניון מול ים באילת אשר אינו משתתף בפעילות זו.
 5. "משתתף" – לקוח אפליקציית עזריאלי, אשר הציג קוד קופון באמצעות אפליקציית עזריאלי בעמדת חלוקת הבקבוקים הממוקמת בכל אחד מהקניונים המשתתפים. 
 6. "קופון" – שובר דיגיטלי המקנה את ההטבה. מובהר כי לא יתקבלו צילומי מסך חלף  הקופון באפליקציה.
 1. מהות הפעילות: כמות הטבות, אוכלוסיית יעד  
  1. ההטבה תחולק לבאי הקניון המשתתף שיציגו קופון הטבה ייעודי באפליקציית עזריאלי וזאת בתקופה שבין ה-14 באוגוסט 2022 ועד ליום ה-19 לאוגוסט 2022 או עד גמר מלאי ההטבה, לפי המוקדם מביניהם ("תקופת הפעילות"). הפעילות תתקיים בימי עסקים בלבד ובשעות הפעילות הנהוגות בקניונים המשתתפים.
  2. ההטבה תחולק בעמדות החלוקה הייעודיות.
  3. כל קופון יאפשר קבלה של עד שתי (2) הטבות וזאת לפי הנמוך מבין: (א) מספר הילדים שגיל הינה מעל 5 (שנת לידה 2016) ומתחת ל-17 שנה (שנת לידה 2006) הרשומים בספח תעודת הזהות של המשתתף; או (ב) שתי (2) הטבות. 
  4. מובהר כי משתתף אשר יגיע לעמדת החלוקה ללא ילדיו, יידרש להציג תעודת זהות עם ספח המאמת את מספר ילדיו. חלוקת ההטבה לא תתאפשר ללא הצגת תעודת הזהות עם ספח. 
  5. במקרה בו תסתיים הפעילות לפני תום תקופת הפעילות, כהגדרתה לעיל, אם בשל גמר המלאי ואם מסיבה אחרת, תמסור החברה הודעה באותה הדרך בה פורסמה הפעילות.
 2. תנאים כלליים 
  1. הפעילות נועדה לקדם את שם ומותג החברה. 
  2. המשתתף בפעילות מקבל על עצמו, בעצם השתתפותו, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל משתתף ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה. 
  3. מובהר כי התנאי לקבלת ההטבה הוא הצגת קוד ההטבה באפליקציית עזריאלי (לאחר התקנה ורישום בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה).
  4. ההשתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, פגיעה בשם הטוב, נזק ממוני ובלתי ממוני, נזק פיזי וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות.
  5. במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על כללי התקנון, או שקיים חשד סביר אצל החברה שהמשתתף הוריד אפליקציות עם זהות פיקטיבית, או שייך מספר חשבונות דואר אלקטרוני לאותו מספר טלפון, אזי רשאית החברה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לחסום את השתתפותו בפעילות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת הטבה פעילות מכוח השתתפותו תפקע מיידית.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהי בפעילות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת ההטבה למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בפעילות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות. 
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק ו/או לבטל ו/או להאריך את משך הפעילות בכל עת, מכל סיבה שהיא ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. 
  8. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי קבוצת עזריאלי וכן על בני משפחותיהם של כל הנ"ל "בן משפחה" לעניין ס"ק זה במשמע: בן זוג וילדים.
  9. לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את ההטבה או חלק ממנה בזכות אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה וכן לא ניתן לשחזר את הקופון. 
  10. החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש משתתף את ההטבה או חלקה. 
  11. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות, למחוק ו/או להוסיף תנאים לתקנון זה, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר  החברה. 
 3. פרשנות 
  1. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
  2. החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע המפורסם למשתתף ("מידע") יהיה נכון ועדכני, אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר נפלו בתום לב (ט.ל.ח). 
  3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.
 4. אחריות

          בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי נתן את הסכמתו להשתתפות בפעילות. 

נתן את הסכמתו להשתתפות בפעילות.